FORGOT YOUR DETAILS?

Polityka prywatności

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników Serwisu - strony internetowej
www.redkomdevelopment.com

W niniejszej polityce prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania
danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio lub za pośrednictwem
plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest firma
Redkom Development. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod numerem telefonu:
+(48) 532 517 793 lub adresem e-mail: office@redkomdevelopment.com

Zakres zbieranych danych

 • Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem danych i przekazanie mu
  Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią
  wiadomości.
 • Administrator danych gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością w Serwisie, może
  gromadzić również dane niezbędne do analizy statystycznej.
  W Serwisie nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego
  wyłącznie na profilowaniu.
 • Źródło danych
  1. Źródłem danych jest osoba, która kontaktowała się z Administratorem danych.
  2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez inną osobę,
  która tę sprawę skierowała do Administratora danych, to źródłem danych jest ta osoba.
  W takim wypadku Administrator danych otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i
  związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz
  dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”;
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia
  korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie
  uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników -
  art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji
  usługi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • nawiązania współpracy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dochodzenia należności - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
 • prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych - art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO;
 • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej
  zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z
  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
  344).

Prawo do wycofania zgody
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym
momencie kontaktując się z Administratorem danych.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić
rozpatrzenie sprawy. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest
dobrowolne.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora danych wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii -
  art. 15 RODO;
 • żądać od Administratora danych sprostowania lub poprawienia danych - art. 16 RODO;
 • żądać od Administratora danych usunięcia danych - art. 17 RODO;
 • żądać od Administratora danych ograniczenia przetwarzania - 18 RODO;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Pani/Pana
  danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, kancelariom prawnym
i firmom windykacyjnym.

Czas przechowywania danych

 • Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu
  załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron
  związanych z jej realizacją.
 • Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików
  cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia
  pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas
  przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do
  zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie
  bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 • Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz
podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego
narzędzia na urządzeniu użytkownika. Te informacje są wykorzystywane do m.in.
zapamiętywania decyzji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika, zapamiętania hasła,
gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 

Zmiany polityki prywatności
Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności wymagają formy pisemnej i będą na bieżąco
publikowane w Serwisie.

TOP